تحقیق بازار، حلقه مفقوده صنایع دستی ایران

  • Home / صنایع دستی اصفهان

Tag Archives for صنایع دستی اصفهان

تحقیق بازار، حلقه مفقوده صنایع دستی ایران

تحقیق بازار، حلقه مفقوده صنایع دستی ایران

در اولین جلسه رسمی میز ملی صادرات صنایع دستی ایران در اصفهان، تشکیل کارگروه پژوهش، تحقیق بازار و مطالعات کاربردی با مدیریت هلدینگ کافل تصویب شد. به گزارش خبرنگار تلویزیون گردشگری ایران، با مدیر عامل…